Model: Shela
Wardrobe: Rose by Nizhu
Makeup & Hair: Shela
Photography: Eivan Sardar
Location: Saint Martin’s Island
Model: Shela
Wardrobe: Rose by Nizhu
Makeup & Hair: Shela
Photography: Eivan Sardar
Location: Saint Martin’s Island
Model: Shela
Wardrobe: Rose by Nizhu
Makeup & Hair: Shela
Photography: Eivan Sardar
Location: Saint Martin’s Island
Model: Shela
Wardrobe: Rose by Nizhu
Makeup & Hair: Shela
Photography: Eivan Sardar
Location: Saint Martin’s Island
Model: Shela
Wardrobe: Rose by Nizhu
Makeup & Hair: Shela
Photography: Eivan Sardar
Location: Saint Martin’s Island
Model: Shela
Wardrobe: Rose by Nizhu
Makeup & Hair: Shela
Photography: Eivan Sardar
Location: Saint Martin’s Island